A kormánykabinet augusztus 18-ai ülését követő sajtótájékoztató

A kormánykabinet a kormány szûkebb körû döntéshozó, döntés-elõkészítõ testülete beszámoltatta az árvízi védekezés megszervezésében érdekelt minisztereket, összegezte miniszterelnök árvízi szemléjének tapasztalatait, és ezzel kapcsolatOS döntéseket hozott.

(A tájékoztatót Medgyessy Péter miniszterelnök és Gál J. Zoltán kormányszóvivõ tartotta)
(Rövidített, nem szó szerinti változat.) 

GÁL J. ZOLTÁN: Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit! Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat! Most ért véget a kormánykabinet ülése. A kormánykabinet a kormány szûkebb körû döntéshozó, döntés-elõkészítõ testülete, amely beszámoltatta az árvízi védekezés megszervezésében érdekelt minisztereket, összegezte miniszterelnök úr mai árvízi szemléjének tapasztalatait, és döntéseket hozott ezzel kapcsolatban. Átadom a szót miniszterelnök úrnak.

****

MEDGYESSY PÉTER: Szeretném Önökkel megosztani azokat a tapasztalatokat, amelyek a mai napon értek, hiszen módomban volt valójában áttekinteni a teljes védekezést . A kormánykabinet és jómagam is arra a megállapításra jutottunk, hogy a munka szervezése és a védekezési munkálatok idõben megkezdõdtek, és példás módon folytatódnak. Kiváló együttmûködés van a vízügyben dolgozó szakemberek, az önkormányzati munkatársak, a hadsereg, a rendõrség, a katasztrófavédelem és az állampolgárok között.

Együttmûködésrõl van szó, ahol világosan látható és tapasztalható az áldozatkészség. Hadd mondjam példaként, hogy amikor Szentendrén meglátogattam az ott folyó munkálatokat, világosan kiderült, hogy sok olyan fiatalember, ember vesz részt a gátépítési munkában, akik nemhogy Szentendréhez, de még a térséghez sem kötõdnek. Valahonnan az ország más tájáról jöttek, azzal a szándékkal, hogy segítsenek, hogy lehetõséget kaphassanak arra, hogy kimutassák szolidaritásukat azokkal az emberekkel, akik nehéz helyzetben vannak, akiknek biztonságuk, anyagi biztonságuk, megszerzett vagyonuk, lakásuk vagy különbözõ ingóságaik kerültek veszélybe.

Ezért a kormány mindenekelõtt szeretné elismerését kifejezni azoknak, akik ezt a munkát végzik : az állampolgárok iránt, akik saját maguktól vállalták, hogy ebben a munkában részt vesznek, és mindazok iránt, akik az állami szervek részérõl hivatásból, hivatalból végzik ezt az áldozatkész tevékenységet.

Az eddig eltelt idõszakban 205 ezer munkaórát töltöttek el a védekezésnél, 1,1 millió darab homokzsákot építettek be a gátakba, 75 ezer négyzetméter fóliát használtak fel a védekezéshez, és a mai napon 20 ezer ember dolgozik a gátakon annak érdekében, hogy a Dunát a megfelelõ mederben lehessen tartani. 

A helyzet valóban súlyos és aggasztó. Azt láttam, és arról gyõzõdtem meg, hogy a szakemberekkel és a résztvevõkkel együtt jó esély van arra, hogy korlátok között lehessen tartani ezt az egyébként óriási, száz év óta nem látott árhullámot.

A kormánykabinet a mai ülésén döntött arról, hogy a védekezéshez szükséges forrásokat teljes egészében rendelkezésre bocsátja . A védekezés összes költségét a kormány állja, az önkormányzatok részére is megtéríti azokat a kiadásokat, amelyek ennek kapcsán felmerültek.

Döntöttünk arról, hogy kormányhatározat keretében az eddig rendelkezésre bocsátott összeget 3,2 milliárd forintra emeljük föl , tehát az 500 millió forintot 2,7 milliárd forinttal megemeljük. Úgy tûnik, hogy ez a védekezés anyagi fedezetére elegendõ. Abban is megegyeztünk, ha a következõ napokban ez az összeg nem elég, akkor az elsõdleges szempont az, hogy a védekezést garantáljuk. Nem lehet anyagi korlátja annak, hogy a védekezés zavartalanul folyjon.

Tárgyaltunk a kormánykabineten arról is, hogy a helyreállítási munkálatokkal kapcsolatosan rövidesen megindul - ahogy az ár lemegy - a kárfelmérés . Mindenkinek lesz fedél a feje fölött a tél beálltáig. Ezt a kormány biztosítja.

Hogy a kártérítés milyen módon, milyen elvek szerint történik, arra vonatkozóan augusztus végére az érdekelt minisztériumok elõterjesztést készítenek. Az érdekelt minisztériumok közé értendõ a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium.

Kezdeményezést teszek a környezõ országok kormányai irányába , hogy azoknak a károknak, amelyek kialakulhatnak az ismert idõjárásbeli változások következtében, adott esetben a geológiai, földrajzi módosulások miatt, szóval ezeknek a kérdéseknek az átvizsgálására, tanulmányozására és hosszú távú összehangolására együttmûködést keressünk.

Ennek az árvíznek is vannak olyan tanulságai, amelyeket a kormánynak át kell tekinteni, és le kell vonnia a szükséges következtetéseket hosszabb távra is. Szeptember végére készül egy olyan kormány-elõterjesztés a környezetvédelmi és vízügyi miniszter asszony elõterjesztésében, ami a tanulságokat fogja megvizsgálni, és megnézi annak a lehetõségét , hogy miként lehet fokozatosan, folyamatosan kialakítani azokat a védekezési formákat, védelmi vonalakat, amik hosszú távon is megoldják ezeket a problémákat .

Döntöttünk arról is, hogy a szokásos augusztus 20-ai parlamenti fogadást nem tartjuk meg . Nem kerül sor arra az augusztus 20-án hagyományos, szokásos fogadásra, ahova közéleti személyiségeket szoktak meghívni nagy számban. Úgy gondoljuk, hogy azok a meghívottak, akik részt vettek volna a fogadáson, meg fogják érteni ezt a döntésünket. Úgy vélem, az emberek ezt várják el. Ilyen helyzetben nem kell ilyen természetû fogadásokat rendezni.

Döntöttünk arról is, hogy a szokásos augusztus 20-ai tûzijátékot elhalasztjuk . Elhalasztjuk, mert úgy véljük, hogy ez nem lenne méltó ahhoz, hogy míg ezrek, tízezrek megfeszített, kemény munkával dolgoznak a gátakon, egy ilyen pillanatban tûzijátékkal ünnepeljünk.

Nem akarjuk ezt a tûzijátékot teljes mértékben félretenni. Az a szándékunk, hogy a tûzijátékra sor fog kerülni egy késõbbi idõpontban, amikor túl vagyunk ezen a védekezési szakaszon, és nyugodtan, tényleg örömmel ünnepelhetünk együtt. Ünnepelhetjük természetesen azt a történelmi napot, amit augusztus 20-a jelképez, de ugyanakkor ünnepelhetjük azt is, hogy a magyar társadalom összefogásának eredményeképpen sikerül legyõzni azokat a természeti erõket, amelyek ma veszélyeztetik a Duna környékén élõ lakosságot.

Ezek voltak a kormánykabinet mai ülésének lényeges döntései.

****

GÁL J. ZOLTÁN: Köszönöm szépen! Önöké a szó. Van-e kérdés? Kun J. Erzsébet, Népszabadság. Parancsoljon!

KUN J. ERZSÉBET (Népszabadság): A pénteki szóvivõin elhangzott, hogy miniszterelnök úr kezdeményezte Schröder kancellárnál, hogy a lengyel és a magyar kormányfõt is vonják be ebbe a konzultációba. Ön elmegy?

MEDGYESSY PÉTER: Schröder kancellár kezdeményezése a mai napra vonatkozik. Ma van a találkozó, ahol a már az árvíz által mélyen sújtott országok kormányfõi találkoznak beszélni arról, hogy mit lehet a következõ idõszakban tenni a helyreállítás érdekében és bizonyos megelõzési tevékenységekben. Az én kezdeményezésem arra vonatkozott, hogy az ezzel kapcsolatos munkába vonjanak be bennünket is, legyen lehetõségünk arra, hogy eszmecserét folytassunk az érdekeltekkel, hiszen itt nem földrajzi vagy pedig nem országhatárokról, hanem sokkal tágabb, szélesebb kapcsolatrendszerrõl van szó. A kezdeményezés pozitív fogadtatásra talált. Ma lesz módom Schröder kancellárral telefonon beszélni. Meg fogunk állapodni azokról a feltételekrõl, amelyek között mi is be tudunk kapcsolódni ebbe a munkába.

GÁL J. ZOLTÁN: Köszönöm szépen! Blikk, Gábor, parancsolj!

KÖRMENDI GÁBOR (Blikk): Miniszterelnök urat szeretném megkérdezni, hogy van-e már valami terv, hogy mikor lesz megtartva a tûzijáték?

MEDGYESSY PÉTER: Ahogy az elõbb említettem, mindenféleképpen meg akarjuk várni azt, hogy az árvíz levonuljon. Ez nem attól függ, hogy én most mikor szeretném megtartani a tûzijátékot, hanem ahogy a természet ezt diktálja. Nem akarjuk elhalasztani hosszú távra, de úgy gondoljuk, hogy ezekben a napokban ez nem lenne szerencsés.

GÁL J. ZOLTÁN: Amint biztosat tudunk, természetesen tájékoztatást adunk. Gábor?

PATAY GÁBOR (Népszava): Miniszterelnök úr módosítja-e, megváltoztatja-e az Ön által kezdeményezett második száznapos program elõkészítését, tervezését ez a mostani árvíz, illetve ennek a költségei?

MEDGYESSY PÉTER: Nemcsak a védekezés, hanem majd utána a helyreállításnak a költsége is jelentõs. Ezzel együtt is azt gondolom, hogy a második száznapos programtól nem kívánok és nem is tudok eltekinteni. Hogy mi lesz a tartalma, és hogyan fog kinézni, azt pedig a következõ napokban fogja a kormány eldönteni. De nem kívánom visszavonni azt a szándékomat, hogy legyen egy második száz nap is.

GÁL J. ZOLTÁN: Juhos úr?

JUHOS LÁSZLÓ (Reális Zöld Valóság): Miniszterelnök Úr! Tapasztaltuk, hogy a szlovákok egy sor kedvezõ intézkedést tettek számunkra. Mondok egyet: például tegnap még Csunynál 2 méteres duzzasztás volt, kevesebb vizet adtak az Öreg-Dunába. A Mosonyi Duna-ágat ellátó turbinákat kikapcsolták, a Vág folyó tározóit idõben leürítették. Kérdésem arra irányul, hogy tájékoztatták-e errõl miniszterelnök urat, és ha igen, akkor szándékában van-e ezt valamiképpen nyugtázni északi szomszédunk miniszterelnökének?

MEDGYESSY PÉTER: Északi szomszédunk miniszterelnökével rendszeres és folyamatos a kapcsolat. Szeptember közepén lesz alkalom arra, hogy egyéb más miniszterelnökökkel együtt Pozsonyban az õ vendégeként tudjunk ezekrõl a kérdésekrõl beszélni. Én ott kívánok erre a témára is visszatérni.

GÁL J. ZOLTÁN: Köszönöm. Maradt még kérdés? Magyar Nemzet, Imre, parancsolj!

CZIRJÁK IMRE (Magyar Nemzet): Nem tartja kissé elkésettnek ezt a miniszterelnöki szemlét? 

Milyen alternatívában gondolkodnak a kártalanítás tekintetében? 

MEDGYESSY PÉTER: Az utóbbira egy kicsit részletesebben válaszolnék, mert azt gondolom, hogy ez valóban fontos kérdés. Szeretnénk olyan helyzetet teremteni, amiben lehetõség volna arra, hogy azok az emberek, akiknek a lakóháza sérült, lakhatási lehetõsége korlátozódott, megfelelõ, teljes mértékû vagy a kárt gyakorlatilag teljesen vagy azt nagyon megközelítõ kártérítést kapjanak. Vétlenek, még akkor is, ha esetleg nem kötöttek biztosítást -feltehetõen azért nem kötöttek, mert nem volt megfelelõ anyagi hátterük ehhez. Nem így kell kezelni azt a kérdést, amikor valaki hullámtérre építkezett; tehát elõre tudta azt, hogy a hullámtér vagy az ártér önmagában kockázatot jelent - esetleg nem is volt rá engedélye, és nem is kötött biztosítást. Két szélsõ esetet említettem. Ezek között keressük azokat a megoldási formákat, amelyek a legigazságosabbak, és amelyek leginkább kifejezik azt, hogy ez egy valódi vis maior. Itt igazán nem tehetnek az emberek arról, hogy egy ilyen óriási esõzés és aztán ebbõl adódó árvíz keletkezett.

Ami az elsõ kérdését illeti: folyamatosan tisztában voltam azzal, hogy mi történik az országban. A rendkívüli kormányülést - amit nélkülem tartottak meg - úgy tartották meg, hogy elõtte konzultáltunk. Megállapodtunk azokban a kérdésekben, amikben döntést kell hozni. Folyamatában követtem az eseményeket, ezért is döntöttem úgy, hogy megszakítom szabadságomat. Az is idõbe tellett, hogy hazajussak. Idõben történik minden: a kormány megfelelõ módon reagált és lép ezekben a kérdésekben. A tetõzés most indult meg a Duna-szakaszon, tegnaptól kezdve. Én tegnap érkeztem vissza. A kormány tagjainak nem az a dolga, hogy a zsákot vegyék a vállukra, hanem hogy a felelõsséget vegyék a vállukra. Úgy látom, hogy ebben a kérdésben a kormány megfelelõ módon járt el.

GÁL J. ZOLTÁN: Köszönöm! Maradt még kérdés? Parancsolj!

CZIRJÁK IMRE (Magyar Nemzet): Még egy kérdés a kártalanítás kapcsán: van olyan furcsa helyzet - ahogy hallottam a rádióban -, hogy hullámtérre építkeztek, de építési engedéllyel. Építési területté nyilvánított hullámtérre adtak ki építési engedélyt bizonyos önkormányzatok. Õk mire számíthatnak?

MEDGYESSY PÉTER: Most nem tárgyalta a kormány ezt a kérdést. Majd akkor tárgyalja, amikor megfelelõ ismereteket birtokában leszünk. Itt az önkormányzatnak is van felelõssége. Ma még nem tudok pontos, részletes választ adni. Ez a feladata az említett két minisztériumnak - a Belügyminisztériumnak és a Pénzügyminisztériumnak -, hogy nézzék meg az okokat, és ennek alapján alakítsuk ki azt a javaslatot, amely összhangban van a gazdaság teherbíró-képességével is, és az igazságossággal is.

GÁL J. ZOLTÁN: Más kérdés? Nincs? Úgy köszönöm, hogy eljöttek. 

#

*(Rövidített, nem szó szerinti változat.) FORRÁS: www.kancellaria.gov.hu